Jak tvořit?

10 posledních
projektů

Stáhnout PDF

ver. 22.01.2021

ŽÁROVKA S VYPÍNAČEM

Začátečník

Základní zapojení, které demonstruje princip funkce elektronického
obvodu. Vypínač funguje jako přerušovač obvodu, žárovka generuje
světlo a propojky uzavírají obvod, aby jím mohl protékat elektrický proud.
Baterie je nedílnou součástí zapojení a slouží jako zdroj energie pro svit
žárovky.

Stáhnout projekt

SVĚTELNÁ DIODA S VYPÍNAČEM

Začátečník

Základní zapojení s LED jako jiným zdrojem světla. Jelikož LED nejsou
přizpůsobené na napájecí napětí baterie, je nezbytné do obvodu zařadit
sériový odpor, který omezí tok proudu obvodem.

Stáhnout projekt

VYPÍNAČ VS. TLAČÍTKO

Začátečník

Mezi základní součástky v obvodu patří vypínače a tlačítka, kterými
ovládáme tok proudu. Vypínač má dvě stabilní polohy (vypnuto a zapnuto)
a proud protéká pouze v poloze zapnuto.Tlačítkem protéká proud pouze,
když je stisknuto.

Stáhnout projekt

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ SVĚTELNÝCH DIOD

Začátečník

Cílem je vyzkoušet, že zapojením 3 LED sériově se ani jedna z nich
nerozsvítí, neboť úbytek napětí na jednotlivých diodách je v součtu
větší než napájecí napětí baterií, které je 6V.

Stáhnout projekt

PŘEPÍNÁNÍ TLAČÍTKEM I.

Začátečník

Paralelní řazení červené a bílé LED diody se společným odporem. Po sepnutí vypínače svítí bílá LED dioda. Pokud stiskneme
tlačítko, tak k bílé LED diodě připojíme paralelně červenou LED diodu.

Stáhnout projekt

LED SVÍTÍ V JEDNOM SMĚRU

Začátečník

LED je polovodičová součástka (vytvořena ze dvou přechodů nazývaných
P a N), která vede elektrický proud pouze v jednom propustném směru
(od katody (N) k anodě (P).

Stáhnout projekt

VYŠŠÍ SVIT 100Ω ODPOREM

Začátečník

Intenzita svitu LED je dána velikostí proudu procházející obvodem. Odpor
zařazený do obvodu blokuje průchodu proudu, a tím můžete nastavit
jeho velikost.

Stáhnout projekt

VYŠŠÍ SVIT S PARALELNÍM ZAPOJENÍM ODPORŮ

Začátečník

Rezistor jako součástku můžete v balení najít ve více hodnotách a je možné je zapojovat paralelně (vedle sebe) nebo sériově (za sebou).

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ FOTOREZISTOREM

Začátečník

Existují elektronické součástky, které reagují na světlo. Jednou z nich je
fotorezistor, kde se jeho odpor mění s intenzitou dopadajícího světla.
Při zakrytí fotorezistoru prstem vzroste jeho odpor. To vede ke zmenšení
velikosti proudu tekoucího obvodem, což se projeví poklesem intezity
svitu LED diody.

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ MIKROFONEM

Začátečník

Mikrofon je součástka, která mění zvuk na elektrický signál. Zpravidla
se zvuk převádí na chvění membrány, které se dále vyhodnocuje jako
změna odporu, nebo kapacity.

Stáhnout projekt

ŽÁROVKA OVLÁDANÁ MAGNETEM

Začátečník

Elektrický spínač nemusí být jen součástka ovládaná manuálně.
Alternativou může být magnetický jazýčkový spínač.

Stáhnout projekt

LED OVLÁDANÁ MAGNETEM

Začátečník

Magnetický jazýčkový spínač může přímo spínat celou řadu spotřebičů.
Nehodí se však pro velké spotřebiče, s vysokým odběrem proudu,
jelikož kontakty se mohou opalovat, nebo ztrácet pružnost nadměrným
ohřevem.

Stáhnout projekt

PŘEPÍNÁNÍ LED DIOD

Začátečník

Přepínač je varianta spínače, který má vyvedeny obě polohy spínacího kontaktu. Rozepnutím tak kontakt přeruší obvod do jedné části obvodu a zároveň uzavře jinou část obvodu.

Stáhnout projekt

ZMĚNA PROUDU LED DIODOU

Začátečník

Jas LED diody změnou protékajícího proudu nemusíme měnit fyzickou změnou součástky. Můžeme použít přepínač, kterým můžeme měnit předřadný odpor k LED diodě. Máme tak na výběr ze dvou velikostí proudu, který může LED diodou procházet, tedy 2 varianty jasu.

Stáhnout projekt

SÉRIOVÉ UMÍSTĚNÍ ŽÁROVKY A LED

Začátečník

Zapojení více spotřebičů za sebe. Oběma spotřebiči protéká stejný proud,
avšak napětí baterie je rozděleno mezi oba spotřebiče. V našem zapojení
se projeví nižším jasem žárovky. V praxi se sériové zapojení používá pro
stejné spotřebiče se stejným odběrem.

Stáhnout projekt

PARALELNÍ UMÍSTĚNÍ ŽÁROVKY A LED

Začátečník

Zapojení více spotřebičů vedle sebe. Celkový proud odebíraný ze zdroje
je součtem dílčích odebíraných proudů. Napětí na obou spotřebičích
je stejné. V případě odpojení jednoho spotřebiče z obvodu neovlivní
zbytek, pouze klesne hodnota proudu protékajícího obvodem.

Stáhnout projekt

PŘEMOSTĚNÍ LED

Začátečník

Tlačítko paralelně zapojené k LED diodě. Pokud je tlačítko v klidu, rozpojené, LED svítí. Pokud jej stlačíme, vyzkratujeme LED diodu a ta zhasne. Zůstane zhasnutá po celou dobu stisknutého tlačítka a rozsvítí se až tlačítko uvolníme. Předřadný odpor nejen chrání LED diodu před nadměrným proudem, ale zároveň zajišťuje, že tlačítko nezkratuje přímo baterii. Odpor tak omezuje zkratový proud a chrání tak kromě baterie i tlačítko před nadměrným proudem.

Stáhnout projekt

INDIKÁTOR POLARITY

Začátečník

Dvě antiparalelně zapojené LED diody indikují polaritu napájecího zdroje.
Střídavě svítí jedna z LED diod v závislosti orientace baterie. Zkuste otočit
baterii opačně, poté uvidíte, že se rozsvítí druhá LED.

Stáhnout projekt

FUNKCE DIODY V PROPUSTNÉM SMĚRU

Začátečník

Do základního obvodu se spínačem a žárovkou vložíme polovodičovou
diodu. Žárovka svítí pouze po sepnutí spínače, když je dioda orientována
v propustném směru.

Stáhnout projekt

FUNKCE DIODY V ZÁVĚRNÉM SMĚRU

Začátečník

Pokud je dioda orientována v závěrném směru, obvodem nemůže procházet
elektrický proud a žárovka se nemůže po sepnutí spínače rozsvítit.

Stáhnout projekt

PLYNULÁ ZMĚNA JASU I.

Začátečník

Pokud chceme měnit proud LED plynule a bez skokových změn, můžeme využít proměnlivý odpor, kterému se říká potenciometr, u kterého odpor odpovídá úhlu natočení hřídelky.

Stáhnout projekt

PLYNULÁ ZMĚNA JASU II.

Expert

Dvě LED v sérii s paralelně připojeným potenciometrem. Jezdcem nastavujeme napětí mezi LED diodami.

Stáhnout projekt

DETEKTOR VODIVOSTI I.

Začátečník

Pokud je předmět vodivý, obvod může být uzavřen a LED dioda se rozsvítí. Předmět má zde podobnou funkci, jako vypínač.

Stáhnout projekt

DETEKTOR VODIVOSTI LIDSKÉHO TĚLA

Začátečník

Jednoduchý elektrický obvod můžeme použít k testu vodivosti svého
těla. Lidské tělo je tvořeno převážně z vody, nicméně naše kůže je suchá
a klade proudu vysoký odpor. Odpor pokožky klesne jejím navlhčením.

Stáhnout projekt

DETEKTOR VODIVOSTI II.

Pokročilý

Kromě lidského těla, které má vysoký obsah vody, můžeme testovat
vodivost jiných věcí s obsahem vody, což je například různé ovoce
a zelenina.

Stáhnout projekt

VODNÍ DETEKTOR

Pokročilý

Test that pure water, tea, or any other liquid is conductive enough to
light up the LED in the circuit.

Stáhnout projekt

SVĚTELNÝ POPLACH

Expert

V klidovém stavu je báze tranzistoru vodičem zkratována na zem. Do báze
neteče žádný proud a tranzistor je uzavřen.

Stáhnout projekt

VÝSTRAŽNĚJŠÍ SVĚTELNÝ POPLACH

Expert

Výměnou LED za bílou LED diodu s jiným odporem dosáhneme výraznější
indikace poplachu.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ NPN S LED

Pokročilý

Zapojení demonstruje schopnost tranzistoru zesilovat elektrický proud.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ NPN S LED V ZÁVĚRNÉM SMĚRU

Pokročilý

Obvodově stejné zapojení jako předchozí, ale s LED zapojenou do závěrného směru.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ S LED

Pokročilý

Zapojení demonstruje schopnost tranzistoru zesilovat elektrický proud.

Stáhnout projekt

PŘEPÍNÁNÍ TLAČÍTKEM II.

Pokročilý

K přepínání červené a bílé LED diody jsme využili výrazně rozdílných
vlastností obou LED diod (odlišná napětí pro rozsvícení). Pokud však
chceme přepínat obdobné, nebo stejné LED diody, musíme zvolit jiné
řešení.

Stáhnout projekt

NASTAVITELNÝ PŘEPÍNAČ VÝKONU

Pokročilý

Kombinací přepínače a potenciometru, můžeme realizovat obvod, kdy
přepínačem můžeme volit konstantní jas, nebo plynulou regulaci jasu
LED diody potenciometrem.

Stáhnout projekt

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

Začátečník

Sériové zapojení tlačítek uzavře obvod jen tehdy, pokud jsou obě
tlačítka sepnuta. Uzavření obvodu je indikováno LED.

Stáhnout projekt

UHLÍKOVÉ TLAČÍTKO

Pokročilý

Pomocí grafitové malby můžeme vytvořit i tlačítko – soubor dvou oddělených vodivých částí, které spojíme dotykem prstu.

Stáhnout projekt

UHLÍKOVÝ POTENCIOMETR

Pokročilý

Materiál, ze kterého se vyrábí odporová vrstva potenciometru, je grafit. To samé, co je tuhou v obyčejné tužce. Pokud namalujeme tužkou tlustou čáru na papír, vznikne odporová dráha, kterou vodiči připojíme do obvodu.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ SE PNP S LED A ŽÁROVKOU

Pokročilý

Funkčně jde o stejné zapojení jako L290, ale s tranzistorem opačné vodivosti. Směr bázového proudu je opačný, je proto nutné tomu uzpůsobit obvod báze.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ PNP S LED V ZÁVĚRNÉM SMĚRU

Pokročilý

Potenciometrem regulujeme proud LED diodou do báze tranzistoru.

Stáhnout projekt

EMITOROVÝ SLEDOVAČ S NPN

Pokročilý

Toto zapojení v zásadě replikuje zapojení jezdce potenciometru přímo
na žárovku proti zemi.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ SE S NPN A LED DIODAMI

Pokročilý

Zapojení demonstruje schopnost tranzistoru zesilovat elektrický proud.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ SE S PNP A ŽÁROVKOU

Pokročilý

Změnou malého proudu do báze tranzistoru můžeme ovládat velký
proud žárovkou, protože otevíráním a uzavíráním tranzistoru se mění
na žárovce napětí.

Stáhnout projekt

EMITOROVÝ SLEDOVAČ S PNP

Pokročilý

Funkčně stejné zapojení jako emitorový sledovač s NPN, ale s tranzistorem
opačné vodivosti.

Stáhnout projekt

ZVÝŠENÍ PROUDU BÁZÍ U ZESILOVAČE SC S PNP

Pokročilý

Změna bázového rezistoru za menší hodnotu 100 Ω sice zvýší proud do
báze tranzistoru, nicméně jas žárovky zůstává téměř konstantní.

Stáhnout projekt

ZESILOVAČ SE S NPN A ŽÁROVKOU

Pokročilý

Změnou malého proudu do báze tranzistoru můžeme ovládat velký proud
žárovkou, protože otevíráním a uzavíráním tranzistoru se mění na žárovce
napětí. Používáme tranzistor NPN.

Stáhnout projekt

REGULACE JASU

Pokročilý

Potenciometrem můžeme regulovat přímo proud tekoucí LED diodou
a tím měnit její jas.

Stáhnout projekt

DVOUPRSTÉ DOTEKOVÉ SVÍTIDLO

Pokročilý

Mimo grafitového potenciometru můžeme k sepnutí tranzistoru použít
vlastní prsty.

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ TRANZISTORU NPN SVĚTLEM I.

Pokročilý

Čím více je fotorezistor osvícen, tím více žárovka svítí, protože tranzistor se otevírá.

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ TRANZISTORU NPN SVĚTLEM II.

Pokročilý

Fotorezistor spolu s rezistorem tvoří napěťový dělič, jehož výstupní napětí nepřímo úměrně závisí na míře osvětlení.

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ TRANZISTORU PNP SVĚTLEM I.

Pokročilý

Funkčně stejné zapojení jako L470, ale s tranzistorem opačné vodivosti.

Stáhnout projekt

OVLÁDÁNÍ TRANZISTORU PNP SVĚTLEM II.

Pokročilý

Funkčně stejné zapojení jako L480, ale s tranzistorem opačné vodivosti.

Stáhnout projekt

STANDARDNÍ TRANZISTOROVÝ OBVOD

Expert

Potenciometrem regulujeme velikost proudu do báze, čímž měníme proud tekoucí kolektorem a tím měníme i jas LED diody, protože se na LED diodě mění napětí.

Stáhnout projekt

BLIKAJÍCÍ ŽÁROVKA

Expert

Astabilní klopný obvod lze postavit i pomocí dvou zesilovačů tvořených tranzistory opačné vodivosti.

Stáhnout projekt

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ NOČNÍHO SVĚTLA I.

Expert

Po zapnutí vypínače se začne nabíjet kondenzátor. S tím jak se kondenzátor nabíjí, proud tekoucí skrze něj klesá.

Stáhnout projekt

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ NOČNÍHO SVĚTLA II.

Expert

Dobu pohasínání světla lze prodloužit přidáním dalšího kondenzátoru paralelně k tomu předchozímu.

Stáhnout projekt

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ NOČNÍHO SVĚTLA III.

Expert

Dobu svícení můžeme též zkrátit. Můžeme sice použít kondenzátor s menší kapacitou, ale praktičtější varianta je výměna rezistoru mezí bází tranzistoru a zemí za menší.

Stáhnout projekt

SCHMITTŮV OBVOD

Expert

Speciální typ dvoustupňového zesilovače. Na rozdíl od jednoduchých zesilovačů, které dovolovaly nastavovaní jasu LED diody potenciometrem plynule, zde je změna skoková.

Stáhnout projekt

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ NOČNÍHO SVĚTLA IV.

Expert

Schmittovým obvodem můžeme vylepšit naše dobře známé vypínání nočního světla, které má tu nevýhodu, že zhasnutí není skokové, ale jas pomalu pohasíná. To svou skokovou změnou řeší právě Schmittův obvod, kdy žárovka bude svítit naplno nebo zhasne.

Stáhnout projekt

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ NOČNÍ SVĚTLA V.

Expert

Zjednodušená verze bez Schmittova obvodu. Funkce obvodu je obdobná jako L570 s absencí Schmittova obvodu však způsobuje nežádoucí pomalé pohasínání světla.

Stáhnout projekt

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Expert

Pokud spojíme dva samostatné tranzistorové zesilovače za sebe a výstup spojíme opět se vstupem, dostaneme astabilní klopný obvod. Tento obvod nemá stabilní stav, ale neustále se překlápí. Podobně jako u L530 je i zde doba otevření tranzistoru dána nabíjením kondenzátoru s tím rozdílem, že kondenzátor nezůstane nabitý, ale začne se opět vybíjet.

Stáhnout projekt

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

Expert

Aplikaci Schmittova obvodu můžeme použít i pro detekci tmy. Napěťový dělič rezistoru a fotorezistoru vyhodnocuje Schmittův obvod, který zapíná žárovku skrze tranzistor PNP. Je-li fotorezistor dostatečně osvětlen, žárovka se nerozsvítí.

Stáhnout projekt

GENERÁTOR VÍCE TÓNŮ I.

Pokročilý

Demonstruje změnu tónu jednoduchého bzučáku v závislosti na kondenzátoru. Jako první místo kondenzátoru použijeme bzučák. Jeho membrána se chová jako kondenzátor a má i vlastní kapacitu. Ta je relativně malá, proto je tón bzučáku vysoký. Kmitání je tak rychlé, že nevidíme LED diodu blikat, ale pouze svítit.

Stáhnout projekt

GENERÁTOR VÍCE TÓNŮ II.

Pokročilý

Bzučák vyměníme za kondenzátor s kapacitou 100 nF. Kapacita je vyšší, výška tónu se sníží. LED dioda opět vypadá, že pouze svítí, ale došlo ke změně jasu.

Stáhnout projekt

GENERÁTOR VÍCE TÓNŮ III.

Pokročilý

Kondenzátor s kapacitou 100 nF vyměníme za kondenzátor s kapacitou 10 µF. Kapacita je násobně vyšší, souvislý tón se rozpadne na pouhé klapání.

Stáhnout projekt

ZVUK MOTORU

Expert

Generátor zvuku lze postavit i pomocí dvou zesilovačů tvořenými tranzistory opačné vodivosti. Zapojení se o něco zjednoduší, ovšem stabilita obvodu je horší, což se projeví samovolnou změnou tónu.

Stáhnout projekt

SVĚTLO OVLÁDANÉ HLASEM

Expert

Spojením mikrofonu a tranzistorového zesilovače můžeme dosáhnout ovládání jasu LED diody zvukem.

Stáhnout projekt

MORSEOVA ABECEDA I.

Expert

Jednoduchý bzučák s tlačítkem k tréninku Morseovy abecedy.

Stáhnout projekt

LED REAGUJÍCÍ NA TLESKNUTÍ

Expert

Jde o modifikaci návodu S50. Zesíleným proudem z mikrofonu nabíjíme
kondenzátor. Ten se pomalu vybíjí do báze druhého tranzistoru. Jde
vlastně o podobné zapojení, jako L530, jen jinak zapojeného. Led dioda
se rychle zvukem rozsvítí a pak pomalu pohasíná.

Stáhnout projekt

BZUČENÍ VE TMĚ

Expert

Astabilní klopný obvod můžeme vybavit fotorezistorem nejen ke změně výšky tónu, jako v návodu S100, ale vhodným zapojením můžeme zcela zamezit kmitání obvodu.

Stáhnout projekt

NASTAVITELNÝ GENERÁTOR TÓNU

Expert

Zapojení z návodu L590 můžeme volbou součástek donutit k překlápění v tak rychlém časovém sledu, že změna elektrického proudu je schopna rozkmitat membránu bzučáku natolik rychle, že slyšíme tón.

Stáhnout projekt

FOTOSENZITIVNÍ ELEKTRONICKÉ VARHANY

Expert

Místo potenciometru můžeme zapojit fotorezistor, takže výška tónu bude přímo úměrná míře osvětlení fotorezistoru.

Stáhnout projekt

KONDENZÁTORY UMÍSTĚNÉ SÉRIOVĚ

Pokročilý

Zapojení umožňuje napájet LED diodu z jednoho kondenzátoru (spínač sepnut), nebo ze dvou kondenzátorů
zapojených sériově (spínač rozepnut).

Stáhnout projekt

KONDENZÁTORY UMÍSTĚNÉ PARALELNĚ

Pokročilý

Zapojení umožňuje napájet LED diodu ze dvou paralelních kondenzátorů (spínač sepnut), nebo z jednoho kondenzátoru (spínač rozepnut).

Stáhnout projekt

VLASTNÍ BATERIE I.

Pokročilý

Zapojení demonstruje schopnost kondenzátoru akumulovat elektrický
náboj

Stáhnout projekt

VLASTNÍ BATERIE II.

Pokročilý

Zapojení je totožné s předchozí verzí, ale obsahuje dva kondenzátory
zapojené paralelně.

Stáhnout projekt

VLASTNÍ BATERIE III.

Pokročilý

Pokud zvýšíme proud LED diodou snížením hodnoty předřadného
rezistoru z 1 kΩ na 100 Ω, 10x se zvýší proud LED diodou.

Stáhnout projekt

VLASTNÍ BATERIE IV.

Pokročilý

Zvýšením hodnoty předřadného rezistoru k LED dojde k poklesu jasu
a ke snížení vybíjecího proudu. LED dioda tak vydrží svítit delší dobu.

Stáhnout projekt

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ KONDENZÁTORU I.

Pokročilý

Nabíjení a vybíjení kondenzátoru je ovládáno dvěma tlačítky a indikováno dvěma LED diodami. Nabití kondenzátoru po
stisku tlačítka je indikováno bliknutím zelené LED diody. Po nabití kondenzátoru již do kondenzátoru proud neteče
(zelená LED dioda nesvítí), protože napětí na kondenzátoru je stejné, jako na baterii.

Stáhnout projekt

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ KONDENZÁTORU II.

Pokročilý

Paralelním připojením druhého kondenzátoru zvýšíme kapacitu kondenzátorové baterie na dvojnásobek

Stáhnout projekt

MĚŘIČ STISKU

Expert

Jak víme z návodu L240 naše pokožka je vodivá, zvlášť pokud je mokrá. Pokud rezistor v jednoduchém bzučáku S20 nahradíme vodiči, tak odpor mezi vodiči bude závislý na míře stisku mezi nimi.

Stáhnout projekt

MĚŘENÍ NAPĚTÍ

Expert

Každé elektrické zařízení je napájeno elektrickou energií, která může být v podobě baterie nebo elektrického generátoru. V obou případech zdroj dodává do obvodu elektrický proud o určitém napětí. U baterií to je 1.5V, 9V nebo jiné napětí. Jak se baterie s časem vybíjí, klesá také její napětí. Tímto zapojením můžete změřit, jestli baterii ještě můžete použít nebo ne.

Stáhnout projekt

MĚŘENÍ MALÉHO PROUDU

Expert

Průchod elektrického proudu obvodem přes odpor způsobuje ohřívání součástky, což představuje výkonovou ztrátu na spotřebiči. Abychom mohli výkonovou ztrátu určit, je nejprve nutné znát proud procházející obvodem. Ten se digitálně měří jako úbytek napětí na velmi malém odporu.

Stáhnout projekt

MĚŘENÍ PROPUSTNÉHO SMĚRU DIODY

Expert

Zapojením diody do obvodu v propustném směru, můžeme určit její úbytek napětí a poté i potažmo výkonové ztráty při průchodu proudu.

Stáhnout projekt

MĚŘENÍ PROPUSTNÉHO SMĚRU LED

Expert

Můžete využít stejné zapojení, jako na předchodí stránce, jen místo diody zapojte svítivou diodu LED.

Stáhnout projekt

MĚŘENÍ ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ

Expert

Převod neelektrické veličiny na její digitální reprezentaci můžete vyzkoušet v této úloze. Vytvoříme odporový dělič napětí a do jedné části zapojíme předřadný odpor a do druhé fotorezistor jako prvek reagující na intenzitu osvětlení.

Stáhnout projekt

Postřeh

Pokročilý

Zapojení na měření postřehu (reakční doby na optický podmět). Jedná se jak o zábavné, tak praktické zapojení.

Stáhnout projekt

Plošinovka s Boffinem

Pokročilý

Udělejte si svojí vlastní herní konzoli pomocí mikro počítače, tlačítek a joysticku.

Stáhnout projekt

PING PONG pro více hráčů

Pokročilý

V předchozím projektu jste zjistili, jak sestavit pomocí boffin magnetic herní konzoli. Teď je čas si zahrát hru proti kamarádovi.

Stáhnout projekt

TETRIS

Pokročilý

V předchozích projektech jste zjistili, jak sestavit pomocí boffin magnetic herní konzoli. Zapojený obvod je nyní stejný jako předchozí. Stačí změnit polohu přepínačů podle obrázku.

Stáhnout projekt

ROXY CHYTÁ KOSTIČKY

Pokročilý

V předchozích projektech jste zjistili, jak sestavit pomocí boffin magnetic herní konzoli. Toto zapojení zůstává téměř stejné jako u předchozích projektů, pouze odstraníme dvě tlačítka a ponecháme joystick.

Stáhnout projekt

PING PONG JEDEN HRÁČ

Pokročilý

V předchozím projektu jste zjistili, jak sestavit herní konzoli pouze s joystickem. Protože ne vždy je po ruce protihráč, můžete si zahrát proti mikro počítači, který vám bude více než vyrovnaným soupeřem.

Stáhnout projekt

SESTŘELOVÁNÍ KOSTIČEK

Pokročilý

V tomto projektu si budete moci sestavit konzoli, kterou využijete pro závodní hry a střílečky. Joystick nahradíte potenciometrem, který pomocí otáčení mění svůj vnitřní odpor a díky tomu slouží k přímému řízení. Na potenciometr si můžete nasadit volant který vám dá realističtější zážitek.

Stáhnout projekt

VESMÍRNÁ STŘÍLEČKA

Pokročilý

V tomto projektu si budete moci sestavit konzoli, kterou využijete pro závodní hry a střílečky. Zapojení zůstává stejné, jako u předchozího projektu. Nyní se můžete vydat na vesmírnou misi a zachránit tak celý svět.

Stáhnout projekt

ZÁVODNÍ HRA I.

Pokročilý

Sestavte si závodní simulátor. Jako volant vám poslouží potenciometr (pomocí otáčení mění svůj vnitřní odpor a díky tomu slouží k přímému řízení) na který nasadíte plastový volant.

Stáhnout projekt

ZÁVODNÍ HRA II.

Pokročilý

Sestavte si závodní simulátor. Jako volant vám poslouží potenciometr (pomocí otáčení mění svůj vnitřní odpor a díky tomu slouží k přímému řízení) na který nasadíte plastový volant.

Stáhnout projekt

HAD

Pokročilý

Sestavte si jednoduchou herní konzoli. Máte k dispozici pouze dvě tlačítka, ale jak to bývá i ta stačí pro ovládání nejzábavnějších her, jako je například klasický had. V této hře máte jediný úkol, dosáhnout co nejvyššího skóre.

Stáhnout projekt

SKÁKAČKA S BOFFINEM

Pokročilý

Sestavte si jednoduchou herní konzoli. Máte k dispozici pouze dvě tlačítka, ale jak to bývá i ta stačí pro ovládání nejzábavnějších her. Tuto hru si pro vás osobně připravil panáček Boffin a vaším úkolem je ho dovést až na konec trnité cesty, po které poběžíte a musíte jednotlivé překážky přeskakovat.

Stáhnout projekt

LOGICKÁ HRA S BOFFINEM

Pokročilý

Sestavte si jednoduchou herní konzoli. Máte k dispozici pouze dvě tlačítka, ale jak to bývá i ta stačí pro ovládání nejzábavnějších her. V této hře jde hlavně o vaše znalosti. Boffin vám bude klást záludné otázky a je jen na vás, jak rychle na ně odpovíte a kam až se v této hře dostanete.

Stáhnout projekt

MINUTKA

Pokročilý

Udělejte mamince radost a sestavte jí do kuchyně minutku, díky které vám bude moci upéct něco dobrého.

Stáhnout projekt

HODINY

Pokročilý

Pomocí mikro počítače se dá dělat mnoho věcí, ale co takhle si udělat něco, co vám pomůže vstávat do školy nebo do práce. Sestavte jednoduché hodiny i s budíkem. Hned jak si budík nastavíte dejte ho, co nejdále od postele ať máte jistotu, že si po ránu zapojení nezničíte a že vstanete.

Stáhnout projekt

Počítadlo průchodů

Pokročilý

Sestavte počítadlo průchodů pomocí LED diody a fotorezistoru. Celý princip je jednoduchý, pokud mezi diodu a fotorezistor vstoupí nějaký předmět nebo člověk, tak na fotorezistor nesvítí LED dioda a díky tomu se zaznamená, že došlo k přerušení. Tento obvod můžete umístit například na dveře ledničky a zjistit tak, kolikrát za den se otevřela. Věřím, že vás číslo překvapí.

Stáhnout projekt